Δομή Επανάληψης

Πρωτεύουσες καρτέλες

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε λυμένες ασκήσεις που χρησιμοποιούν τη δομή επανάληψης. Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερα συχνή, αφού πλήθος προβλημάτων μπορούν να επιλυθούν με κατάλληλες επαναληπτικές διαδικασίες. Η λογική των επαναληπτικών διαδικασιών εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου μια ακολουθία εντολών πρέπει να εφαρμοστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι κοινό.
(σελ 39. σχολικού εγχειριδίου).