Συνάρτηση abs

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα σε Pascal το οποίο να διαβάζει τον προφορικό και το γραπτό βαθμό ενός υποψηφίου σε κάποια εξέταση. Να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των βαθμών, έτσι ώστε να είναι από 0 έως 100. Για να είναι επιτυχής η εξέταση θα πρέπει η διαφορά των βαθμών να μην υπερβαίνει το 20 και το άθροισμα των βαθμών να είναι τουλάχιστον 100. Το πρόγραμμα να εμφανίζει αν ο υποψήφιος πέτυχε ή απέτυχε στην εξέταση.