Εντολή επανάληψης While

Πρωτεύουσες καρτέλες

 
Η εντολή WHILE είναι εντολή επανάληψης και χρησιμοποιείται συνήθως για μη προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων, όπου υπάρχει περίπτωση να μην εκτελεστούν οι επαναλήψεις και όπου ο έλεγχος γίνεται από την εκτέλεση των εντολών επανάληψης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως και για προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων.
 
(Περισσότερα σελ. 99, σχολικού εγχειριδίου)
 
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε ασκήσεις με την εντολή WHILE που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τόσο τη δομή της εντολής όσο και τις περιπτώσεις που είναι χρήσιμη και αποτελεσματική. Οι ασκήσεις υλοποιούνται στη γλώσσα προγραμματισμού PASCAL.