Εντολή επιλογής if

Πρωτεύουσες καρτέλες

Οι εντολές επιλογής δίνουν τη δυνατότητα αλλαγής της διαδοχικής εκτέλεσης των εντολών ενός προγράμματος ανάλογα με τα αποτελέσματα διαφόρων συνθηκών που περιλαμβάνονται στις ίδιες τις εντολές
 
(Περισσότερα σελ. 91, σχολικού εγχειριδίου)
 
Μια από τις πιο γνωστές εντολές επιλογής είναι η IF. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη χρησιμότητα της εντολής καθώς και τον τρόπο σύνταξης της ανάλογα με την περίπτωση του προβλήματος. Οι ασκήσεις υλοποιούνται στη γλώσσα προγραμματισμού PASCAL.