Εντολή Case - Άσκηση 1 - Κόστος ασφάλισης αυτοκινήτου

Ετικέτες: 
Να γραφεί πρόγραμμα σε Pascal το οποίο διαβάζει τα κυβικά ενός αυτοκινήτου και υπολογίζει το κόστος της ασφάλειας του αυτοκινήτου για ένα έτος, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
 
Κυβικά
Κόστος ασφάλειας εξαμήνου
1200
135 €
1400
145 €
1600
165 €
1800
190 €
2000
220 €
Λύση: 
program cars;
var
kybika:integer;
begin
writeln('Δώσε τα κυβικά του αυτοκινήτου');
readln(kybika);
Case kybika of
1200:writeln('Το ετήσιο κόστος της ασφάλειας σας είναι ', 135 * 2);
1400:writeln('Το ετήσιο κόστος της ασφάλειας σας είναι ', 145 * 2);
1600:writeln('Το ετήσιο κόστος της ασφάλειας σας είναι ', 165 * 2);
1800:writeln('Το ετήσιο κόστος της ασφάλειας σας είναι ', 190 * 2);
2000:writeln('Το ετήσιο κόστος της ασφάλειας σας είναι ', 220 * 2);
end;
end.
 
Παρατηρήσεις: 
Αυτή είναι η πιο απλή μορφή της εντολής CASE η οποία απλά ελέγχει μεμονωμένες τιμές της μεταβλητής kybika και εκτελεί μια ενέργεια σε κάθε περίπτωση. Προσέχουμε στον πίνακα ότι το κόστος αφορά εξάμηνη ασφάλεια, επομένως πολλαπλασιάζουμε με το 2 για να βρούμε το κόστος της ετήσιας ασφάλειας που είναι και το ζητούμενο.