Εντολή if - Άσκηση 4 - Έλεγχος θερμοκρασίας

Ετικέτες: 
Σε ένα κατάστημα παιχνιδιών η θέρμανση καλύπτεται από σύγχρονο μηχάνημα το οποίο ανιχνεύει τη θερμοκρασία του χώρου ελέγχοντας 4 αισθητήρες. Οι αισθητήρες βρίσκονται σε διάφορα σημεία του καταστήματος. Αν η μέση θερμοκρασία σε αυτά τα σημεία δεν είναι τουλάχιστον 20 βαθμούς το μηχάνημα ενεργοποιείται. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιεί τα παρακάτω:
  1. Διαβάζει τις θερμοκρασίες των αισθητήρων.
  2. Εμφανίζει το μήνυμα "ΟΝ" αν το μηχάνημα πρέπει να ενεργοποιηθεί και το μήνυμα "OFF", αν το μηχάνημα δε χρειάζεται να ενεργοποιηθεί.
 
Λύση: 
program therm;
var
mo,a1,a2,a3,a4: real;
begin
write΄('Δώσε τη θερμοκρασία του 1ου αισθητήρα..:');
readln (a1);
write ( 'Δώσε τη θερμοκρασία του 2ου αισθητήρα..:');
readln (a2);
write ('Δώσε τη θερμοκρασία του 3ου αισθητήρα..:');
readln (a3);
write ('Δώσε τη θερμοκρασία του 4ου αισθητήρα..:');
readln (a4);
mo:= (a1+a2+a3+a4)/4;
if mo <= 20
    then writeln ('ΟΝ')
    else writeln ('OFF');
end.