Πίνακες

Πρωτεύουσες καρτέλες

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε λυμένες ασκήσεις για τους πίνακες. Οι στατικές δομές δεδομένων υλοποιούνται με πίνακες που μας είναι γνωστοί και από άλλα μαθήματα. Μπορούμε να ορίσουμε τον πίνακα ως μια δομή που περιέχει στοιχεία του ίδιου τύπου δηλαδή (ακέραιους, πραγματικούς κ.λ.π)
(σελ 56. σχολικού εγχειριδίου).