Υποπρογράμματα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε ασκήσεις για την ενότητα των υποπρογραμμάτων. Τα υποπρογράμματα ενεργοποιούνται από κάποιο άλλο πρόγραμμα ή υποπρόγραμμα για να εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Υπάρχουν δύο ειδών υποπρογράμματα, οι διαδικασίες και οι συναρτήσεις.
 
(σελ. 209-210, σχολικού εγχειριδίου).