Υποπρογράμματα - Functions

Πρωτεύουσες καρτέλες

 
Μια συνάρτηση είναι ένα υποπρόγραμμα το οποίο δίνει ως αποτέλεσμα μία μόνο τιμή η οποία μπορεί να έχει ένα οποιοδήποτε τύπο από τους επιτρεπτούς της γλώσσας προγραμμτισμού.
 
(Περισσότερα σελ. 115, σχολικού εγχειριδίου)
 
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε ασκήσεις με συναρτήσεις που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη λειτουργία αυτής της κατηγορίας υποπρογραμμάτων, τη σύνταξή και τη δομή τους, τις παραμέτρους που χρησιμοποιούν και τις περιπτώσεις που είναι αποτελεσματικές. Οι ασκήσεις υλοποιούνται στη γλώσσα προγραμματισμού PASCAL.