Για..από..μέχρι

Να δημιουργήσετε πρόγραμμα το οποίο για τους 100 υπαλλήλους μιας εταιρείας πραγματοποιεί τα παρακάτω:
Α. Διαβάζει τα ονόματα των υπαλλήλων σε πίνακα ΟΝ[100], επίσης διαβάζει τους μισθούς των υπαλλήλων ανά μήνα και τους αποθηκεύει σε πίνακα ΜΙΣ[100,12].
Β. Βρίσκει τη μέση μισθοδοσία όλων των υπαλλήλων ανά μήνα.
Γ.  Εμφανίζει για κάθε μήνα το πλήθος των υπαλλήλων που είχαν μισθοδοσία μεγαλύτερη από τη μέση μισθοδοσία του μήνα.
Δ. Δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να ελέγχει αν η ετήσια μισθοδοσία κάθε υπαλλήλου ξεπέρασε ένα συγκεκριμένο όριο ως εξής: Διαβάζει το όριο και για κάθε υπάλληλο καλεί διαδικασία που δέχεται τον αριθμό γραμμής του πίνακα ΜΙΣ όπου βρίσκονται οι μηνιαίες μισθοδοσίες του υπαλλήλου, τον πίνακα ΜΙΣ και το όριο και επιστρέφει στο πρόγραμμα την τιμή «αληθής» αν η ετήσια μισθοδοσία του υπαλλήλου ξεπέρασε το όριο ή την τιμή «Ψευδής» στην αντίθετη περίπτωση. Το πρόγραμμα εμφανίζει για κάθε υπάλληλο το όνομά του και δίπλα το μήνυμα «ξεπέρασε το όριο» ή το μήνυμα  «δε ξεπέρασε το όριο».
 
Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που διαβάζει έναν πίνακα 50 θέσεων (ακέραιες τιμές) με την προϋπόθεση ότι στο τέλος, όλα τα στοιχεία του πίνακα να είναι διαφορετικά. Ο αλγόριθμος θα πρέπει:
 
Α. Να ενημερώνει το χρήστη ποια θέση του πίνακα διαβάζεται κάθε φορά.
 
Β. Να διαβάζει το στοιχείο της κάθε θέσης του πίνακα και να αναζητά αν αυτό υπάρχει μέσα στον πίνακα. Σε περίπτωση που αυτό υπάρχει στον πίνακα, να ενημερώνει με μήνυμα σε ποια θέση του πίνακα βρέθηκε και να ξαναδιαβάζει το στοιχείο μέχρι να δοθεί κάποιο που δεν υπάρχει στον πίνακα.
 
Γ. Στην περίπτωση που το στοιχείο δεν υπάρχει στον πίνακα, να ενημερώνει με κατάλληλο μήνυμα ότι μπορεί να τοποθετηθεί στον πίνακα, να τοποθετεί το στοιχείο στο πίνακα και να διαβάζει το επόμενο στοιχείο.
Μια επιχείρηση αποφάσισε να προχωρήσει σε μείωση των αποδοχών των 50 υπαλλήλων που απασχολούνται στην επιχείρηση λόγω της οικονομικής κρίσης. Να δημιουργηθεί πρόγραμμα το οποίο:
  • Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων.
  • Να καταχωρεί τα ονόματα των 50 υπαλλήλων της επιχείρησης στον πίνακα O, τους μισθούς τους στο πίνακα Μ και τα τέκνα του κάθε υπαλλήλου στον πίνακα Π. Να γίνει έλεγχος των δεδομένων εισόδου για τα τέκνα των υπαλλήλων, με αποδεκτές τιμές μόνο θετικές ή 0.
  • Να δημιουργεί ένα νέο πίνακα ΝΜ με τους νέους μισθούς των υπαλλήλων οι οποίοι θα προκύπτουν από την παρακάτω πολιτική που αποφασίστηκε από την διοίκηση.
Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, το Υπουργείο Γεωργίας πρέπει να δώσει επιδοτήσεις στους 12.500 αγρότες για το έτος 2013 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα...
 
 
Μια στατιστική υπηρεσία αναλαμβάνει να καταχωρήσει τις θερμοκρασίες 10 πόλεων για τον περασμένο μήνα (31 ημέρες). Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο:
1. Διαβάζει και αποθηκεύει σε κατάλληλους πίνακες, τα ονόματα των 10 πόλεων καθώς και τις θερμοκρασίες που σημειώθηκαν τον περασμένο μήνα.
2. Βρίσκει και εμφανίζει το πλήθος των πόλεων που είχαν μέση μηνιαία θερμοκρασία μεγαλύτερη των 22 βαθμών κελσίου...
 
 
Να γράψετε υποπρόγραμμα το οποίο για οποιοδήποτε πίνακα 100 ακεραίων στοιχείων υπολογίζει και επιστρέφει το μέγιστο, το ελάχιστο και τις θέσεις αυτών.
 
Να δημιουργηθεί πρόγραμμα το οποίο διαβάζει τα ονόματα και τους μισθούς 100 υπαλλήλων μιας επιχείρησης και με την βοήθεια της Διαδικασίας TAX πραγματοποιεί αύξουσα ταξινόμηση των στοιχείων με βάση το μισθό, αν ο μισθός είναι ίδιος τότε κάνει αλφαβητική ταξινόμηση με βάση το όνομα του υπαλλήλου. Το πρόγραμμα εμφανίζει τα ονόματα των υπαλλήλων με τους 2 μεγαλύτερους μισθούς.
 
 
Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει τους ακαθάριστους μισθούς των 100 υπαλλήλων μιας εταιρείας και τους αποθηκεύει σε κατάλληλη δομή δεδομένων. Για κάθε υπάλληλο ο αλγόριθμος να εμφανίζει τον καθαρό μισθό του αν είναι γνωστό ότι ο φόρος εισοδήματος είναι 5%.
 
 
Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιεί τα παρακάτω:
Α) Διαβάζει τα ονόματα τριών πόλεων και τα τοποθετεί σε μια μονοδιάστατη δομή δεδομένων.
Β) Διαβάζει τις ημερήσιες θερμοκρασίες αυτής της εβδομάδας για τις τρεις πόλεις που έδωσε ο χρήστης και τις τοποθετεί σε μια δισδιάστατη δομή δεδομένων...
 
 
Μια επιχείρηση θέλει να προσλάβει υπαλλήλους και πρέπει να επιλέξει υποψηφίους για συνέντευξη οι οποίοι να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα 40 έτη,
β) να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 έτη σε άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις...
 

Σελίδες