Δομή ακολουθίας

Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει έναν τριψήφιο αριθμό και θα εμφανίζει το άθροισμα των ψηφίων του. Θεωρείστε ότι ο αριθμός που εισάγεται είναι τριψήφιος.
 
 
Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που δέχεται τον ακαθάριστο μισθό ενός υπαλλήλου και υπολογίζει τον καθαρό μισθό του. Να σημειωθεί ότι ο υπάλληλος πρέπει να φορολογηθεί με 8%.
 
Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που δέχεται 2 ακέραιους αριθμούς και εμφανίζει το άθροισμα ,το γινόμενο, το ημιάθροισμα, τη διαφορά, την απόλυτη τιμή και την τετραγωνική ρίζα των 2 αριθμών.
 
 
Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει την τελική τιμή ενός προϊόντος, αν είναι γνωστό ότι εισάγουμε την αξία του προϊόντος χωρίς Φ.Π.Α. 19%. Ο αλγόριθμος να εμφανίζει το Φ.Π.Α του προϊόντος καθώς και την τελική του αξία.