Πίνακες

Να δημιουργήσετε πρόγραμμα το οποίο για τους 100 υπαλλήλους μιας εταιρείας πραγματοποιεί τα παρακάτω:
Α. Διαβάζει τα ονόματα των υπαλλήλων σε πίνακα ΟΝ[100], επίσης διαβάζει τους μισθούς των υπαλλήλων ανά μήνα και τους αποθηκεύει σε πίνακα ΜΙΣ[100,12].
Β. Βρίσκει τη μέση μισθοδοσία όλων των υπαλλήλων ανά μήνα.
Γ.  Εμφανίζει για κάθε μήνα το πλήθος των υπαλλήλων που είχαν μισθοδοσία μεγαλύτερη από τη μέση μισθοδοσία του μήνα.
Δ. Δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να ελέγχει αν η ετήσια μισθοδοσία κάθε υπαλλήλου ξεπέρασε ένα συγκεκριμένο όριο ως εξής: Διαβάζει το όριο και για κάθε υπάλληλο καλεί διαδικασία που δέχεται τον αριθμό γραμμής του πίνακα ΜΙΣ όπου βρίσκονται οι μηνιαίες μισθοδοσίες του υπαλλήλου, τον πίνακα ΜΙΣ και το όριο και επιστρέφει στο πρόγραμμα την τιμή «αληθής» αν η ετήσια μισθοδοσία του υπαλλήλου ξεπέρασε το όριο ή την τιμή «Ψευδής» στην αντίθετη περίπτωση. Το πρόγραμμα εμφανίζει για κάθε υπάλληλο το όνομά του και δίπλα το μήνυμα «ξεπέρασε το όριο» ή το μήνυμα  «δε ξεπέρασε το όριο».
 
Μια επιχείρηση αποφάσισε να προχωρήσει σε μείωση των αποδοχών των 50 υπαλλήλων που απασχολούνται στην επιχείρηση λόγω της οικονομικής κρίσης. Να δημιουργηθεί πρόγραμμα το οποίο:
  • Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων.
  • Να καταχωρεί τα ονόματα των 50 υπαλλήλων της επιχείρησης στον πίνακα O, τους μισθούς τους στο πίνακα Μ και τα τέκνα του κάθε υπαλλήλου στον πίνακα Π. Να γίνει έλεγχος των δεδομένων εισόδου για τα τέκνα των υπαλλήλων, με αποδεκτές τιμές μόνο θετικές ή 0.
  • Να δημιουργεί ένα νέο πίνακα ΝΜ με τους νέους μισθούς των υπαλλήλων οι οποίοι θα προκύπτουν από την παρακάτω πολιτική που αποφασίστηκε από την διοίκηση.
Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, το Υπουργείο Γεωργίας πρέπει να δώσει επιδοτήσεις στους 12.500 αγρότες για το έτος 2013 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα...
 
 
Μια στατιστική υπηρεσία αναλαμβάνει να καταχωρήσει τις θερμοκρασίες 10 πόλεων για τον περασμένο μήνα (31 ημέρες). Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο:
1. Διαβάζει και αποθηκεύει σε κατάλληλους πίνακες, τα ονόματα των 10 πόλεων καθώς και τις θερμοκρασίες που σημειώθηκαν τον περασμένο μήνα.
2. Βρίσκει και εμφανίζει το πλήθος των πόλεων που είχαν μέση μηνιαία θερμοκρασία μεγαλύτερη των 22 βαθμών κελσίου...
 
 
Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει τους ακαθάριστους μισθούς των 100 υπαλλήλων μιας εταιρείας και τους αποθηκεύει σε κατάλληλη δομή δεδομένων. Για κάθε υπάλληλο ο αλγόριθμος να εμφανίζει τον καθαρό μισθό του αν είναι γνωστό ότι ο φόρος εισοδήματος είναι 5%.
 
 
Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιεί τα παρακάτω:
Α) Διαβάζει τα ονόματα τριών πόλεων και τα τοποθετεί σε μια μονοδιάστατη δομή δεδομένων.
Β) Διαβάζει τις ημερήσιες θερμοκρασίες αυτής της εβδομάδας για τις τρεις πόλεις που έδωσε ο χρήστης και τις τοποθετεί σε μια δισδιάστατη δομή δεδομένων...
 
 
Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που αποθηκεύει σε κατάλληλες δομές δεδομένων, το όνομα, την ηλικία και το μισθό των 158 εκπαιδευτικών μιας πόλης. Ο αλγόριθμος να εμφανίζει, το μέσο όρο ηλικίας των εκπαιδευτικών, το όνομα και τον μισθό του εκπαιδευτικού με το μεγαλύτερο μισθό καθώς και το όνομα και την ηλικία του εκπαιδευτικού με τη μικρότερη ηλικία.
 
 
Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος θα αποθηκεύει σε κατάλληλες δομές δεδομένων τα ονόματα και τους μισθούς 35 εκπαιδευτικών και θα εμφανίζει το όνομα του εκπαιδευτικού με τις μεγαλύτερες αποδοχές καθώς και το όνομα αυτού με τις μικρότερες.
 
 
Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση για την εισαγωγή στοιχείων σε μονοδιάστατο και δισδιάστατο πίνακα. Η παρουσίαση περιλαμβάνει και διαγραμματική απεικόνιση για καλύτερη κατανόηση.
 
 
Οι βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάτατους πίνακες με αναλυτική επεξήγηση όλων των σημείων της ψευδογλώσσας.
 

Σελίδες