"Αν τότε αλλιώς" - Δομή επιλογής - Άσκηση 2 - Κέρδος πωλητή

Ετικέτες: 
 
Ένας πωλητής πληρώνεται με βάση τις πωλήσεις προϊόντων του μήνα. Έτσι για μηνιαίες πωλήσεις μέχρι και 150 € λαμβάνει ποσοστό 9% επί των πωλήσεων, για πωλήσεις πάνω από 500 € μέχρι και 1500 € λαμβάνει ποσοστό 14% επί των πωλήσεων, ενώ για μεγαλύτερες πωλήσεις λαμβάνει ποσοστό 18% επί των πωλήσεων. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει τις μηνιαίες πωλήσεις του καταστήματος και να εμφανίζει το κέρδος του πωλητή.
 
Λύση: 
Αλγόριθμος κέρδος_πωλητή
Εμφάνισε “Δώσε τις μηνιαίες πωλήσεις… ”
Διάβασε πωλήσεις
Αν πωλήσεις <= 150 τότε κέρδος ← πωλήσεις*(9/100)
Αν πωλήσεις > 500 και πωλήσεις <=1500 τότε κέρδος ← πωλήσεις*(14/100)
Αν πωλήσεις >1500 τότε κέρδος ← πωλήσεις*(18/100)
Εμφάνισε “ το κέρδος του πωλητή είναι…..”, κέρδος
Τέλος κέρδος_πωλητή