"Για από μέχρι" - Άσκηση 2 - Πρόσληψη υπαλλήλων σε επιχείρηση

 
Μια επιχείρηση θέλει να προσλάβει υπαλλήλους και πρέπει να επιλέξει υποψηφίους για συνέντευξη οι οποίοι να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα 40 έτη,
β) να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 έτη σε άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις,
γ) να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ
δ) και να κατέχουν πτυχίο Αγγλικών
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις εργασίας είναι 100. Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που διαβάζει τα απαραίτητα στοιχεία για τους 100 υποψηφίους και εμφανίζει το πλήθος των υποψηφίων που θα πάρουν μέρος στη διαδικασία των συνεντεύξεων.
 
Λύση: 
Αλγόριθμος Επιχείρηση
Υποψήφιοι ←0
Για i από 1 μέχρι 100
Εμφάνισε “Δώσε την ηλικία του υποψηφίου”
Διάβασε ηλικία
Εμφάνισε “Πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχει ο υποψήφιος ;”
Διάβασε χρόνια
Εμφάνισε “Ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος ΑΕΙ; (Ν/Ο)”
Διάβασε πτυχίο          ! αλφαριθμητική μεταβλητή
Εμφάνισε “Ο υποψήφιος κατέχει πτυχίο Αγγλικών; (Ν/Ο)”
Διάβασε αγγλικά        ! αλφαριθμητική μεταβλητή
Αν ηλικία <= 40 και χρόνια >= 4 και πτυχίο = “Ν” και αγγλικά = “Ν” τότε
    Υποψήφιοι ←Υποψήφιοι + 1
Αλλιώς
    Εμφάνισε “Δυστυχώς δεν μπορείτε να πάρετε μέρος στη συνέντευξη”
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε “Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στη συνέντευξη είναι”, Υποψήφιοι
Τέλος Επιχείρηση