Δομή ακολουθίας - Άσκηση 1 - Βασικές πράξεις με τη δομή ακολουθίας

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που δέχεται 2 ακέραιους αριθμούς και εμφανίζει το άθροισμα ,το γινόμενο, το ημιάθροισμα, τη διαφορά, την απόλυτη τιμή και την τετραγωνική ρίζα των 2 αριθμών.
 
Λύση: 
Αλγόριθμος παράδειγμα_1
Εμφάνισε “∆ώσε 2 αριθμούς”
Διάβασε a,b
άθροισμα ← a+b
γινόμενο ← a*b ημιάθροισμα ← (a+b)/2 διαφορά ← a-b
απόλυτη_a ← A_T(a) απόλυτη_b ← A_T(b)
τετραγωνική_ρίζα_a ← Τ_Ρ(a)
τετραγωνική_ρίζα_b ← Τ_Ρ(b)
Εμφάνισε “Το άθροισμα των 2 αριθμών είναι”, άθροισμα
Εμφάνισε “Το γινόμενο των 2 αριθμών είναι”, γινόμενο
Εμφάνισε “Το ημιάθροισμα των 2 αριθμών είναι”, ημιάθροισμα Εμφάνισε “Η διαφορά των 2 αριθμών είναι”, διαφορά
Εμφάνισε “Η απόλυτη τιμή του b είναι ”, απόλυτη_a
Εμφάνισε “Η απόλυτη τιμή του b είναι ”, απόλυτη_b
Εμφάνισε “Η τετραγωνική ρίζα του a είναι ”, τετραγωνική_ρίζα_a Εμφάνισε “Η τετραγωνική ρίζα του a είναι ”, τετραγωνική_ρίζα_b
Τέλος παράδειγμα_1