Δομή ακολουθίας - Άσκηση 3 - Υπολογισμός Φ.Π.Α προϊόντος

 
Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει την τελική τιμή ενός προϊόντος, αν είναι γνωστό ότι εισάγουμε την αξία του προϊόντος χωρίς Φ.Π.Α. 19%. Ο αλγόριθμος να εμφανίζει το Φ.Π.Α του προϊόντος καθώς και την τελική του αξία.
 
Λύση: 
Αλγόριθμος Υπολογισμός_ΦΠΑ
Εμφάνισε “Δώσε την τιμή του προϊόντος….”
Διάβασε τιμή_χωρίς_ΦΠΑ
ΦΠΑ_προϊόντος ← τιμή_χωρίς_ΦΠΑ*(19/100)
τελική_τιμή ← τιμή_χωρίς_ΦΠΑ + ΦΠΑ_προϊόντος
Εμφάνισε “ Το Φ.Π.Α του προϊόντος είναι….”, ΦΠΑ_προϊόντος
Εμφάνισε “ Η τελική τιμή του προϊόντος είναι…”, τελική_τιμή
Τέλος Υπολογισμός_ΦΠΑ