Δομή ακολουθίας - Άσκηση 4 - Εύρεση του αθροίσματος των ψηφίων ενός τριψήφιου αριθμού

 
Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει έναν τριψήφιο αριθμό και θα εμφανίζει το άθροισμα των ψηφίων του. Θεωρείστε ότι ο αριθμός που εισάγεται είναι τριψήφιος.
 
Λύση: 
Αλγόριθμος Ψηφία
Διάβασε αριθμός
Ψηφίο1 ← αριθμός div 100
Ψηφίο2 ← (αριθμός mod 100) div 10
Ψηφίο3 ← (αριθμός mod 100) mod 10
άθροισμα ← Ψηφίο1 + Ψηφίο2 + Ψηφίο3
Εμφάνισε 'Το άθροισμα των ψηφίων του αριθμού είναι:', άθροισμα
Τέλος Ψηφία