Εντολή if - Άσκηση 1 - Έλεγχος αριθμού

Ετικέτες: 
Να γραφεί αλγόριθμος σε Pascal ο οποίος διαβάζει έναν αριθμό και αφού τον ελέγξει, να εμφανίζει το μήνυμα "μεγαλύτερος από το 100" ή το μήνυμα "μικρότερος ή ίσος με το 100".
 
Λύση: 
program number;
uses crt;
var
a:integer;
begin
writeln ('Δώσε έναν αριθμό');
readln (a);
if a>100
    then writeln ('ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από το 100')
    else writeln ('ο αριθμός είναι μικρότερος ή ίσος με το 100');
end.
 
Παρατηρήσεις: 
Στην άσκηση αυτή διαπιστώνουμε με ευκολία ότι η συνθήκη που ελέγχεται από την εντολή ELSE είναι η ακριβώς αντίθετη από αυτή της εντολής ΤΗΕΝ. Έτσι λοιπόν η συνθήκη της ELSE είναι η a<=100.