Εντολή if - Άσκηση 2 - Διαγωνισμός τραγουδιού

Ετικέτες: 
Η κριτική επιτροπή ενός διαγωνισμού τραγουδιού, ζήτησε από τη γραμματεία να γίνει έλεγχος στις ηλικίες των ενδιαφερομένων, οι οποίοι πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 χρονών για να μπορέσουν να διαγωνιστούν. Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο:
  1. Διαβάζει το τρέχον έτος (ακέραια τιμή, π.χ. 2013)
  2. Διαβάζει το έτος γέννησης του ενδιαφερόμενου (ακέραια τιμή, π.χ. 1978)
  3. Εμφανίζει το μήνυμα «Μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό», σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις ή το μήνυμα «Η ηλικία σας, ηλικία ενδιαφερομένου, δε σας επιτρέπει να λάβετε μέρος στις εξετάσεις», αν ο υποψήφιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις.
 
Λύση: 
program age;
var
etos,hmg:integer;
begin
write ('Δώσε τρέχων έτος....:');
readln (etos);
write ('Δώσε έτος γέννησης...:');
readln (hmg);
if (etos-hmg)>=18
    then writeln ('Μπορείτε να λάβετε μέρος στις εξετάσεις')
    else  writeln ('Η ηλικία σας,',etos-hmg,',δε σας επιτρέπει να λάβετε μέρος στις εξετάσεις');
end.