Εντολή Repeat until - Άσκηση 1 - Ταμειακή μηχανή

Ετικέτες: 
 
Σε ένα super market η υπάλληλος διαθέτει πρόγραμμα το οποίο της επιτρέπει να καταχωρεί την τιμή των προϊόντων που επέλεξε κάποιος πελάτης. Μόλις πληκτρολογήσει την τιμή του τελευταίου προϊόντος εμφανίζεται το σύνολο και ανακοινώνει το ποσό στον πελάτη. Να κατασκευάσετε αντίστοιχο πρόγραμμα το οποίο:
  • θα διαβάζει την τιμή του κάθε προϊόντος που διάλεξε ο πελάτης ,
  • θα εμφανίζει μήνυμα της μορφής "Συνέχεια;.....(ΝΑΙ ή ΟΧΙ)", αν ο χρήστης πληκτρολογήσει τη λέξη 'ΟΧΙ' να τερματίζεται η επαναληπτική διαδικασία ενώ στην αντίθετη περίπτωση να διαβάζει την τιμή του επόμενου προϊόντος.
 
Λύση: 
program tameio;
var
timh,sum:real;
i:integer;
ap:string[3];
begin
sum:=0;
i:=0;
repeat
write('Δώσε τιμή προϊόντος..:');
readln(timh);
sum:=sum+timh;
i:=i+i;
write ('Συνέχεια; (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)');
readln(ap);
until ap='ΟΧΙ';
writeln('Το συνολικό ποσό των προϊόντων είναι....:',sum:6:2);
end.
 
Παρατηρήσεις: 

-