"Όσο επανάλαβε" - Άσκηση 1 - Υπολογισμός μέσου μισθού αγνώστου πλήθους υπαλλήλων

Ετικέτες: 
 
Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει από το πληκτρολόγιο το μισθό αγνώστου πλήθους υπαλλήλων και υπολογίζει και εμφανίζει το μέσο όρο των μισθών. Ο αλγόριθμος τερματίζεται όταν το άθροισμα των μισθών ξεπεράσει το ποσό των 12.000 €.
 
Λύση: 
Αλγόριθμος Παράδειγμα_1
άθροισμα ←0     ! Μεταβλητή στην οποία θα καταχωρούμε το άθροισμα των μισθών
πλήθος ←0          ! Μεταβλητή στην οποία θα καταχωρούμε το πλήθος των υπαλλήλων
Όσο άθροισμα <= 12000 επανέλαβε
           Εμφάνισε “Δώσε το μισθό του υπαλλήλου”
           Διάβασε μισθός
           άθροισμα ←άθροισμα + μισθός
          πλήθος ← πλήθος +1
Τέλος_επανάληψης
ΜΟ ←άθροισμα/πλήθος  ! Υπολογισμός μέσου όρου μισθών
Εμφάνισε “Ο μέσος όρος των μισθών των”, πλήθος ,”υπαλλήλων είναι” ,ΜΟ
Τέλος Παράδειγμα_1