"Όσο επανάλαβε" - Άσκηση 3 - Κέρδος καταθέσεων αγνώστου πλήθους καταθετών

 
Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που για άγνωστο αριθμό καταθετών, υπολογίζει και εμφανίζει το κέρδος ενός καταθέτη σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :
 
Πίνακας επιτοκίων με βάση το ποσό κατάθεσης
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
2%
από 4000 € μέχρι και 8000 €
3%
πάνω από 8000 € μέχρι και 16000 €
4%
πάνω από 16000 €
 
Ο αλγόριθμος τερματίζεται όταν εισαχθεί ως κατάθεση ο αριθμός 0 (μηδέν) και εμφανίζεται το άθροισμα των καταθέσεων και το πλήθος των καταθετών.
 
Λύση: 
Αλγόριθμος Καταθέσεις_τράπεζας
Άθροισμα  ←  0
Πλήθος  ←  0
Εμφάνισε “Δώσε το ποσό κατάθεσης”
Διάβασε ποσό
Όσο ποσό <> 0 επανάλαβε
    Άθροισμα  ←  Άθροισμα + ποσό
    Πλήθος  ←  Πλήθος + 1
    Αν ποσό>= 4000 και ποσό<= 8000 τότε Κέρδος  ←  ποσό*(2/100)
    Αν ποσό> 8000 και ποσό<= 16000 τότε Κέρδος  ←  ποσό*(3/100)
    Αν ποσό>16000 τότε Κέρδος  ←  ποσό*(4/100)
    Εμφάνισε “Το κέρδος σου είναι….”, Κέρδος
    Εμφάνισε “Δώσε το επόμενο ποσό…”
    Διάβασε ποσό
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε “Οι συνολικές καταθέσεις είναι…”, Άθροισμα
Εμφάνισε “Το πλήθος των καταθετών είναι…”, Πλήθος
Τέλος Καταθέσεις_τράπεζας