"Όσο επανάλαβε" - Άσκηση 4 - Η αποταμίευση του εκπαιδευτικού

Ετικέτες: 
 
Ένας εκπαιδευτικός έχει αποταμιεύσει στην τράπεζα το ποσό των 6500 €. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα υπολογίζει και θα εμφανίζει σε πόσα έτη ο εκπαιδευτικός θα έχει στην τράπεζα ποσό μεγαλύτερο από 22.000 €, αν είναι γνωστό ότι το ετήσιο επιτόκιο των καταθέσεων είναι 4,3%.
 
Λύση: 
Αλγόριθμος Αποταμίευση Ποσό 6500
Επιτόκιο ← 0.043
Έτη ← 0
Όσο Ποσό <= 22000 Επανάλαβε
    Ποσό ← Ποσό + Ποσό * Επιτόκιο
    Έτη ← Έτη + 1
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε “Μετά από”, Έτη ,”έτη, το ποσό θα έχει ξεπεράσει τις 22.000”
Τέλος Αποταμίευση